Иновативно училище

В деня на Враца 1 юни дойде прекрасна новина: ПГТР е включена в списъка на МОН за иновативни училища /проект/.
33 оценители, членове на Комисията за иновативните училища, са разгледали и оценили 207 училищни проекта при спазване на процедурата, определена в Правилата за организация на дейността на Комисията. За включване в Списъка на иновативните училища в Република България те са определили 185 училища от цяла България, които ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез иновации. Министърът на образованието ще предложи на Министерския съвет да приеме проектът на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за 2017/2018 година. Това е признание за качество за работа в училище.

 

 

ИНОВАЦИЯТА

Бинарно обучение по учебните предмети Чужд език по професията – английски език и Сервиране и барманство.

В иновативния процес са включени 26 ученици, които през учебната 2017/2018г. са в XI клас, а през 2018/2019 в XII клас. Учениците се обучават в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство  и  кетеринг“,   професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“. Иновацията се отнася за две учебни години, в рамките на които не се предвижда промяна на целевата група ученици.

ТЕХНОЛОГИИ

Нови методи на преподаване:

  • Бинарен урок.
  • Дидактически материали.
  • Съвременни компютърни технологии.
  • Ресурсите с отдалечен достъп.
  • Учителите изготвят онлайн базирани тестове с оценяване.
  • Учебни филми.
  • Презентации.

Външни ресурси:

  • Представители на бизнеса и изтъкнати професионалисти в областта.
  • Гост преподаватели от Висш университет по хранителни технологии, Пловдив.
  • Организиране на състезания по кетъринг с прилагане на чужд език.

Wi-fi достъп.